لینکدونی

ســــــــــــــــــــــــــــــــلامــــــــــــــــــــــــ

امــــــــروز چهــــــــــل تا لینکو حـــــــــــــذف کردم

یه خونـــــــــــه تکونی برای خودشــــــــــــ بود

هـــــــــــر کی لینــــــــــــــــک نشــــــــده

یا دوســـــــــت داره لینــــــــک بشه

بگه تا لینـــــــکش کنمـــــــــ

تعارفــــــــــــ نکنـــــــــیدااا

وب خودتونـــــه

/ 0 نظر / 32 بازدید