# دوست_دارم

✔ بهترین غریبه

ما به هــــم نمی رسیمـ امّــــــــــــــــــــــــــــا بهترینـ غریبه اتـ مـــــــــــــــــــــــــــــی مانمـ که تو را همیشهـ دوســــتـ  خواهـــــد داشتـ  
/ 301 نظر / 27 بازدید