شهریوری

من یــــک شهریـــــــــــوری ام

نشانم فرشته ی پاکـــــی ست

پیشــــه ام دلـــــــــ دادگی

رنــگ به رنــگ میزنم

نقــــش به قلم

هوای خوبــــی دارم

شایــــــــــدم حــــــــــــــوا

دو قِران اشـــــک دارم ته جیــــبم

امـــــــــــــا خرجـــــــــــش نمی کنـــــم

آخــــــــــــر همــــه چیـــــز گـــــــــــــــران شده

نمی شود که یهـــــــــــــــو دارای اتـــــــــــ را ببـــــــازی

 

 

یـــــــه شـــــــهریـــــــــوری

شیطـــنت های خاصـــــ خودشو داره

اون نمی تونـــــه مثــــل همـــه باشـــه

کاراشـــــــــــــ متفـــــــــــــاوتــــــه

حتـــتی توی عشــــــق

 

/ 0 نظر / 41 بازدید